Digitální transformace jako předpoklad budoucího úspěchu

Vydáno 19.1.2021 digitalizaceeduard palíšekprůmysl 4.0siemens

Digitální transformace je pojem, který se dnes skloňuje ve všech pádech. Jaké hodnoty přináší výrobním firmám a jaký je stav českého průmyslu z hlediska digitální transformace? Zeptali jsme se Ing. Eduarda Palíška, Ph.D., MBA, generálního ředitele Siemens Česká republika, člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Více než 130 let je společnost Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Jako generální ředitel jedné z největších skupin v České republice, ale i v rámci svého působení ve Svazu průmyslu a dopravy se Eduard Palíšek věnuje mimo jiné zavádění principů konceptu Průmysl 4.0 a digitalizace v českých firmách a dlouhodobě se zasazuje o úzkou spolupráci mezi podnikatelskou a akademickou sférou.

Digitalizace a Průmysl 4.0 jsou dnes již zavedené pojmy. Můžete stručně popsat, jaké výhody firmám digitalizace přináší?

Dnes již není pochyb o tom, že digitalizace je základním pilířem dlouhodobé konkurenceschopnosti. Česká republika se musí ze země nabízející komparativní výhodu nízké ceny lidské práce přesunout do kategorii zemí, které staví hlavně na vysoké přidané hodnotě. To bez digitalizace není možné. Digitalizace, pokud je zavedena správně, pomáhá zvyšovat efektivitu, produktivitu a především flexibilitu firmy. Výrazně zkracuje procesy jako je vývoj nových výrobků, ale také proces zavádění nových produktů do výroby, stejně jako celé plánování či optimalizaci budoucích kapacit. Rovněž příznivě ovlivňuje vztah mezi člověkem a výrobním procesem. Přínosy digitalizace jsou dnes zjevné více než kdy jindy.

Lze tedy říci, že firmy, které procesem digitální transformace prošly, byly schopny lépe čelit důsledkům celosvětové pandemie?

Ukazuje se, že firmám, které pochopily, jakým přínosem pro ně digitalizace může být, se díky zavádění principů Průmyslu 4.0 a obecně digitalizace podařilo zvládnout koronavirovou krizi daleko lépe než společnostem, které k ní zatím nepřistoupily vůbec, nebo jen částečně. Například ze studie, kterou pro Svaz průmyslu zpracoval institut CERGE-EI, je zcela evidentní, že firmy, které šly cestou digitalizace, dokázaly během koronavirové krize dokonce i růst, vytvářet nová pracovní místa a dosahovat vyšší produktivity práce. To jsou reálné důkazy a příklady toho, že digitalizace je skutečně objektivním přínosem pro podnikatele. Digitální transformace procesů vytváří cesty do nových obchodních modelů, které by jinak vůbec nebyly možné. Díky virtualizaci a digitalizaci je změna součástí procesu, nový fenomén budoucí doby.

Jak si české firmy stojí z hlediska digitální transformace obecně ve srovnání s firmami v jiných vyspělých zemích?

Postupně přibývá firem, které vidí, že digitalizace je jediná cesta budoucího vývoje. My se snažíme jim pomoci a na konkrétních příkladech ukazovat, že přínosy digitalizace jsou skutečné, a to platí i pro menší a rodinné firmy. Uvedu příklad rodinné firmy střední velikosti, která vyrábí balicí stroje. Ta šla do digitalizace takříkajíc natvrdo a dostala se díky tomu na špičku ve svém oboru. Bohužel osvěta bude nutná ještě dlouhou dobu, ještě stále existuje hodně firem, které věří, že je možno dále postupovat tradičním způsobem a které jsou přesvědčeny, že digitalizaci si mohou dovolit pouze velké firmy.

Jakým způsobem se Svaz průmyslu nebo třeba Siemens, který má s digitalizací rozsáhlé zkušenosti, podílí na takové osvětě?

Svaz průmyslu dělá hodně. Snažíme se členskou základnu oslovovat všemi možnými cestami. Siemens je rovněž spoluzakladatelem Národního centra Průmyslu 4.0, kde společně se Škodou Auto působíme jako dva velcí partneři, kteří Průmysl 4.0 implementují. Na rozdíl od mnoha jiných poradců, kteří nabízejí digitalizační strategie firmám a v některých případech bývají zcela odtrženi od reality, my tyto technologie nejen nabízíme, ale i sami používáme. Víme, o čem mluvíme, protože jsme si tímto procesem sami museli projít, a ověřujeme si jeho přínosy dnes a denně ve svých sedmi závodech, které v České republice provozujeme. To je obrovská výhoda, a skvělý příklad pro další firmy.

V rámci Národního centra, jehož členská základna se neustále rozrůstá, mají firmy možnost vidět ukázková řešení, účastnit se seminářů či dnes webinářů, virtuálních konferencí a seznámit se s konkrétními případovými studiemi a příklady dobré praxe. Tato setkání bývají velice inspirativní a pokud semínko padne na úrodnou půdu, firma pochopí, že toto je opravdu jediná cesta a pokud do digitalizace nepůjdou, ujede jim takříkajíc vlak.

Mnoho podniků zkouší digitální projekty, často jsou však spíše okrajové. Je lepší cesta postupného hledání, nebo se rovnou vrhnout do kompletní digitální transformace celé firmy?

Digitalizace má smysl tehdy, je-li ve své podstatě komplexní, přičemž ale nemusí být zavedena v plném rozsahu okamžitě. Klíčové a naprosto zásadní je, aby si firmy před samotným zavedením zpracovaly velice kvalitní digitalizační strategii. Pokud tak neučiní, může se v konečném výsledku jednat o mnoho zmařených investic. Viděli jsme celou řadu příkladů, kdy firmy ve snaze zkoušet něco digitalizovat přistoupily k solitérním řešením, která se jim nakonec značně prodražila při následném propojování s dalšími systémy. Vždy zdůrazňujeme nutnost definovat jasnou strukturovanou digitalizační strategii se stanovenými cíli, hrozbami a silnými i slabými stránkami firmy a na základě toho sestavit komplexní obraz toho, jak má digitalizovaná firma vypadat. Následně lze stanovit dílčí kroky pro investování dostupných finanční prostředků na konkrétní zacílená řešení podle priorit tak, aby bylo dosaženo co nejrychlejší návratnosti a tím získání prostředků na další kroky digitalizace.

Některé firmy se domnívají, že digitalizace je pro ně příliš nákladná. Lze na ní nějakým způsobem ušetřit?

Myslím si, že představa, že na investice do digitalizace mají jen velké firmy a malé si to nemohou dovolit, je ukázka nepochopení celé koncepce digitalizace a jejího přínosu pro podnik. Bez digitalizace, tzn. starou metodou práce, vznikají ve firmách obrovské zbytečné náklady na činnosti, které lze pomocí digitalizace výrazně zoptimalizovat a zefektivnit. Firmy de facto potřebné finance mají, protože je vynakládají na pokrytí těchto zbytečných nákladů. Pokud by se na to dokázaly podívat s větším odstupem a vidět, jak digitalizace vede k úspoře nákladů například na zmetkovitost, dokumentaci, ztrátový materiál, vývoj, testování a tak dále, pak by jim bylo jasné, že se nejedná o dodatečné prostředky, které musí zajistit a vynaložit, ale pouze o realokaci zdrojů v rámci firmy. K tomu je samozřejmě potřeba alespoň částečné osvícenosti managementu ve firmách.

Představuje pro firmy, které již digitální transformací prošly včetně koncernu Siemens, problém situace, kdy jejich dodavatelé z hlediska digitální vyspělosti ještě nedospěly na stejnou úroveň?

To je dobrá otázka, protože koncept digitalizace dosáhne svého největšího efektu v okamžiku, kdy bude celý hodnotový řetězec na stejné digitální úrovni. Vzhledem k tomu, že i u nás postupuje digitalizace digitalizace v plánovanýchv  plánovaných krocích, výrazné omezení ze strany dodavatelů nepociťujeme. Efekt Průmyslu 4.0 a digitalizace se nicméně projevil v obrácené formě, jak pandemie zachvacovala svět od východu na západ. Jak pandemická vlna procházela Asií, celá řada našich asijských dodavatelů komponent z dodavatelského řetězce vypadla a jen díky digitalizaci a flexibilitě, kterou digitalizace umožňuje, jsme mohli aktivovat jiné dodavatele a zajistit dodávky materiálů tak, abychom byli schopni plnit závazky vůči našim zákazníkům.

Tato otázka je rovněž velice důležitá pro Českou republiku. Podíváme-li se na strukturu průmyslu v České republice, vidíme, že zhruba ze šedesáti procent je založen na subdodavatelství menších celků a součástí do finálních produktů, které vznikají mimo naše území. Vzhledem k tomu, že ve světě digitalizace postupuje opravdu mílovými kroky, může se velice rychle stát, že pokud se naše firmy nebudou schopny napojit na digitální řetězec, mohou z celého procesu velice rychle vypadnout. To je asi největší hrozba, ze zanedbání digitalizace u firem dodávajících komponenty.

Co proces digitální transformace znamená pro zaměstnance? Na co se musí připravit a jak se mění jejich pracovní pozice nebo rutiny?

Již jsem zmiňoval, že firmy, které zavádějí digitalizaci, otevírají nová pracovní místa a zvyšují počty zaměstnanců. V tomto ohledu jsem optimista a myslím si, že digitalizace celkovou zaměstnanost podpoří. Co se změní, je struktura zaměstnanosti. Digitalizace je postupný proces, a proto budou i lidé, kteří nebudou mít kapacitu na to, aby si digitální dovednosti doplnili, stále potřební na doběh stávajících technologií. Je důležité, aby generace, která do firem nastupuje, byla na digitální realitu připravena a dokázala se na ni transformovat. My v rámci firmy pořádáme celou řadu různých kurzů a školení a máme různé metody, jak zaměstnance v tomto přerodu podporovat. Správná digitalizace dokáže být s člověkem vybaveným standardními pracovními schopnostmi natolik kooperativní, že pro něho nepředstavuje hrozbu, ale naopak příležitost si schopnosti a dovednosti rozšířit. Digitalizace ve výrobě zvyšuje, mimo jiné například pomocí digitálních dvojčat, flexibilitu pracovní sily jako takové.

Jaké dovednosti scházejí absolventům českých škol, kteří přicházejí pracovat do Siemensu? S akademickou sférou blízce spolupracujete; v čem vidíte největší nedostatek českého školství?

Školství je u nás dlouhodobě zanedbávaným oborem, to je fakt. Z této reality se budeme dlouho dostávat. Máme tendenci se často dívat na problematiku vysokého školství, ale musíme si uvědomit, že vysoké školy pouze přebírají následky stupňů předcházejících. V posledních letech vzrostl důraz na upřednostňování zábavnosti vzdělávání na úkor získávání znalostí a dovedností. Tyto dva postoje se nevylučují, ale zábavnost nemůže dominovat vzdělávání, jehož účelem je především získávání poznatků. Kvalita pedagogů a společenské uznání jejich práce je důležitým předpokladem jakéhokoliv zlepšení. Učitelství by mělo být vrcholem kariéry, ne poslední volbou. Nicméně i v této oblasti jsem optimistou. Stále je na našich školách velmi mnoho kvalitních pedagogů, kteří dokážou najít cesty, jak dát žákům a studentům maximum. A co se studentů týče si myslím, že ten, kdo chce, si cestu ke znalostem vždycky najde. Nicméně součástí vzdělávacího procesu je i osvojování návyků, jako je plnění úkolů, dodržování režimu, zvládání stresu a podobně. Pokud bude mít současná generace v této oblasti deficit, sníží to její konkurenceschopnost na globálním trhu práce.

Jak se vyvíjí spolupráce akademické sféry a podniků v oblasti digitalizace, průmyslu 4.0 a umělé inteligence?

Škola by neměla produkovat absolventy na míru firmám, to je názor, který dlouhodobě zastávám. Jsem přesvědčen, že posláním vysoké školy je vybavit studenty co nejširšími znalostmi a dovednostmi tak, aby se potom dokázali pohybovat mezi obory, samozřejmě s určitou mírou specializace. Svět se mění natolik dynamicky, že pouze lidé, kteří jsou schopni „cestovat“ mezi obory, budou mít šanci využít flexibilitu, kterou jim tento svět nabízí. Škola vytváří základy, ale je na firmách, jak na těchto základech vystaví svoje další požadavky. Ve společnosti Siemens máme například velmi úspěšný specializovaný program pro rozvoj technických odborníků a naše zaměstnance motivujeme k tomu, aby si svoje znalosti dále rozšiřovali a naučili se je předávat i ostatním, například v rámci přednášek na vysokých školách nebo vedením diplomových prací. Takto vytváříme prostředí, kdy se spolupráce s akademickou sférou stává přirozenou záležitostí. V rámci Národního centra Průmyslu 4.0 je cílem připravit moduly, v rámci kterých podpoříme samotné pedagogy na úrovni vysokých i středních škol, aby si svoje digitální kompetence rozšiřovali a předávali je studentům.

Siemens má bohaté zkušenosti s digitalizací v továrnách v Česku i v zahraničí. Jak konkrétně vypadá digitalizace ve skupině Siemens? Dosáhlo všech sedm českých závodů stejné digitální vyspělosti?

Každý závod má samozřejmě zpracovanou svoji digitalizační strategii. Skupina Siemens je v Česku bezesporu dobrým příkladem pokročilého stupně digitalizace.. Siemens má celou řadu různých typů výrobních procesů a různé stupně digitální zralosti svých závodů, Cíle jsou jasné a postupujeme asi mnohem rychleji než české okolí, ale nejdeme metodou „one-size-fits-all“. Každý závod postupuje tempem, které odpovídá jeho momentální digitální zralosti, personálnímu i výrobnímu zázemí a zaměření. Obecně musím říct, že naše závody jsou již ve velmi pokročilé úrovni digitální zralosti, a právě to nám umožňuje si poznatky ověřovat a následně je předávat dál. Na různých typech našich závodů je jasně vidět, že digitalizace není přínosná pouze pro sériovou výrobu, jak někteří tvrdí. I kusovou, individualizovanou a zcela manuální výrobu lze velmi dobře podpořit a zefektivnit právě digitalizací celého procesu. Z toho nicméně rovněž plyne, že digitalizace nikdy nebude stejná ve všech závodech, jelikož každý má jiné předpoklady i jiné návaznosti na odběratele. Univerzální digitální továrna funguje pouze na úrovni digitální koncepce. Implementace se může výrazně lišit závod od závodu a postupuje v pragmatických krocích. Úroveň digitalizace našich závodů odpovídá jejich konkrétní potřebě a stupni zralosti jejich oboru.

V prosinci 2020 Siemens oslavil 130 let působnosti na českém trhu. Domníváte se, že příklon k průmyslu 4.0 a digitalizaci představuje další zásadní milník společnosti?

Chci především zdůraznit, že přestože na českém trhu působíme již 130 let, jsme z hlediska myšlení a dynamiky stále velmi mladá firma. Neustále zavádíme nové metody práce, prosazujeme inovativní myšlenky a to z nás činí dynamickou, moderní a flexibilní společnost.

Koncem 19. a začátkem 20. století byl Siemens v českých zemích novátorem a nositelem nejnovějších technologií v oblasti elektrifikace, v polovině 20. století nositelem a lídrem v oblasti automatizačních technologií. Nyní na počátku 21. století jsme průkopníkem digitalizace. S výjimkou období páry byla společnost Siemens pionýrem všech průmyslových revolucí, jejichž změny a inovace přinášela a zaváděla na českém trhu. Tak tomu bude i nadále.

Zadejte e-mailovou adresu

a nic ze Světa průmyslu vám už neunikne!

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů, a to v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

Rozhovory

P-D Refractories CZ a.s. – lídr na poli žárovzdorných materiálů

P-D Refractories CZ a.s. – lídr na poli žárovzdorných materiálů

Vydáno 24.6.2022

P-D Refractories CZ a.s. je jedním z největších výrobců a dodavatelů žárovzdorných výrobků a surovin v Evropě. Na primární položky produkce, novinky a úskalí spojená s energetickou krizí a konfliktem na Ukrajině jsme se zeptali Ing. Jiřího Kyncla, generálního ředitele společnosti.     Vaší vizí jsou stále lepší výrobky a služby pro Vaše zákazníky. Můžete nám […]

Profesionálně od podlahy až po střechu

Profesionálně od podlahy až po střechu

Vydáno 24.6.2022

Polyuretanová, tedy PUR pěna je jedním z nejlehčích a nejlepších izolantů. Způsob, jakým se pěna aplikuje, řeší spoustu kritických detailů, se kterými se řemeslníci potýkají u jiných izolantů, které musí opracovat, tvarovat, spojovat či lepit. Jaké typy střech se PUR pěnou izolují? K čemu se PUR pěna používá ve filmovém a zábavním průmyslu? Jak přispívá […]

Tradiční dodavatel v netradiční době

Tradiční dodavatel v netradiční době

Vydáno 24.6.2022

Společnost Doosan Škoda Power s.r.o., výrobce parních turbín a souvisejících energetických zařízení, má za sebou dlouhou a úspěšnou historii 118 let a více než 650 dodaných strojů o souhrnném výkonu 130 GW po celém světě. Štepán Šmida, který ve společnosti působí na pozici Business Development Manager, na Dnech teplárenství a energetiky mluvil o možnostech, které […]

ESG projekty pro zdravější životní prostředí

ESG projekty pro zdravější životní prostředí

Vydáno 23.6.2022

Naše produkty vyrábíme ze surovin, které si bereme z přírody. Přetváříme je do přírodního stavebního materiálu, ze kterého umožňujeme našim zákazníkům stavět zdravé a udržitelné bydlení. Naše společnost je vedena snahou vracet přírodě, když si z ní něco bereme, a proto jsme v letošním roce zintenzivnili práci na projektech, které jsou spojené s ochranou a […]

Zobrazit Více