0Kč

Žádné produkty v košíku.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi
společností Smart Connections s.r.o. (dále jen vydavatelstvím) se sídlem 8. května 3253/28,
787 01 Šumperk, IČ 27854647, DIČ CZ27854647, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
rejstříkovým soudem v Ostravě, sp. zn. C 43508 (dále jen „vydavatelství“) a zadavatelem
ve věci služeb poskytovaných vydavatelstvím zadavateli.

2. Zadavatelem se rozumí objednatel služeb poskytovaných vydavatelstvím podle těchto VOP.

3. Službami se rozumí šíření reklamy a jiné inzerce (dále společně jen „reklama“):

  • v tištěném časopise Svět Průmyslu (a všech jeho přílohách a speciálních
    vydáních),
  • v online časopise E-Svět Průmyslu,
  • na internetovém serveru SVETPRUMYSLU.CZ,
  • na sociálních sítích.

4. Nabídka služeb je určena výlučně podnikatelům.

5. K poskytování služeb dochází na základě jednotlivých smluv o dílo nebo obdobné smlouvy
(dále společně jen „smlouva o dílo“) či na základě rámcové smlouvy a dílčích objednávek.

6. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je aktuálně platný ceník
dostupný na www.svetprumyslu.cz.

II. Uzavření smlouvy

1. Zadavatel objednává služby obvykle písemnou objednávkou (dopisem, faxem, e-mailovoukorespondencí). Objednávka však může být učiněna také ústně.

2. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádnéposkytnutí služeb, a to zejména název obchodní firmy zadavatele či jeho jméno a příjmenínebo název, sídlo, IČ a DIČ a jméno pracovníka odpovědného za objednávku.

3. Zadavatel není oprávněn vzít přijetí a potvrzení rezervace zpět ani ji zrušit jinak, než jak jeuvedeno v těchto VOP v odstavci IV. Ostatní ustanovení.

4. Zadavatel není oprávněn provádět v objednávce před jejím potvrzením jakékoli změny(škrtání, přepisování nebo dopisování). Takové změny objednávky jsou považovány zaodmítnutí návrhu smlouvy o dílo, vůči vydavateli jsou bez právních účinků a představujínovou poptávku, na kterou může vydavatel reagovat v nové objednávce, na níž se použijepostup uvedený v odst. II. těchto VOP.

5. Objednávka představuje nabídku zadavatele k uzavření smlouvy o dílo. Odesláním potvrzenéobjednávky vyjadřuje zadavatel souhlas s těmito VOP. V případě, že objednávka nebudeobsahovat výše uvedené údaje či tyto údaje nebudou definovány zcela jasně, vyzvevydavatelství zadavatele k doplnění chybějících údajů či jejich zpřesnění do vydavatelstvímstanoveného termínu. V opačném případě si vydavatelství vyhrazuje právo odmítnout tutoobjednávku. Odmítnutí zašle vydavatelství zadavateli bez zbytečného odkladu po obdrženívadné objednávky.

6. K uzavření smlouvy dojde potvrzením objednávky vydavatelstvím. Vydavatelství potvrdíobjednávku písemně (dopisem, faxem, e-mailovou korespondencí apod.). Písemná forma jezachována i v případě e-mailové korespondence bez zaručeného elektronického podpisu.V případě, že nedojde k potvrzení objednávky vydavatelstvím ústně či písemně, považuje seza uzavření smlouvy poskytnutí požadovaných služeb vydavatelstvím.

7. Objednávky externích příloh jsou pro vydavatelství závazné teprve po předložení vzorovépřílohy a jejím schválení.8. Vydavatelství si vyhrazuje právo dohodnout se zadavatelem prostřednictvím smlouvyindividuální obchodní podmínky.

III. Reklama

1. Za včasné dodání podkladů reklamy je zodpovědný zadavatel. V případě, kdy dodanépodklady podle věty první nebudou splňovat požadavky stanovené či obvykle vyžadovanévydavatelstvím nebo vydavatelem či budou jinak nevhodné pro šíření, bude o tétoskutečnosti vydavatelství bez zbytečného odkladu informovat zadavatele. Zadavatel jev takovém případě povinen doručit vydavatelství neprodleně vhodné náhradní podkladyv požadovaném stavu.

2. Vydavatelství zaručuje kvalitu tisku běžnou pro požadované tiskové médium, kvalitu vysíláníči zobrazení běžnou pro požadovaná elektronická média, a to v rámci možností danýchdodanými podklady.

3. Zadavatel je plně odpovědný za obsah reklamy. Zadavatel se zavazuje, že reklama předanávydavatelství k šíření nebude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a zásadamipoctivého obchodního styku a že šířením reklamy nebudou neoprávněně zasažena právaa oprávněné zájmy třetích osob (zejména, nikoliv však jen, právo na ochranu osobnostifyzických osob, právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, autorská práva, právasouvisející s právem autorským a práva k ochranné známce) a nebudou ani porušeny obecnězávazné právní předpisy, zejména zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění,případně zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,v platném znění, a že všechny finanční nároky vyplývající z užití autorských děl, popřípaděpodobizen fyzických osob užitých v rámci reklamy, a z práv souvisejících s právem autorskýmbyly ke dni předání podkladů reklamy zadavatelem uspokojeny. Zadavatel se zavazuje, žepokud vydavatelství, vydavateli či provozovateli příslušného média vznikne v důsledku šířeníreklamy újma, tuto újmu v plné výši nahradí. Tato újma zahrnuje i náklady soudního čirozhodčího řízení, včetně nákladů na právní zastoupení v těchto věcech.

4. Vydavatelství dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro šíření reklamy a nenípovinno tyto podklady uchovávat, případně zadavateli vracet.

IV. Realizace objednávky

1. Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služeb, popř. odstoupit od již uzavřenésmlouvy o dílo:

a. v případě, kdy zadaná reklama či video nebudou odpovídat uzavřené smlouvě o dílo,rámcové smlouvě či jiné dohodě anebo těmto VOP či jiným podmínkám, jež se dledohody stran použijí,

b. v případě, kdy budou porušeny jednotné, věcně ospravedlnitelné zásady vydavatelství,

c. z důvodu právně závadného obsahu reklamy či videa, tzn., pokud obsah či šíření reklamynebo videa bude v rozporu s právními předpisy, zásadami poctivého obchodního stykunebo rozhodnutími orgánů veřejné správy,

d. v případě, kdy vydavatelství bude mít důvodné pochybnosti o tom, zda u reklamy nebovidea není dán důvod pro jejich odmítnutí podle písmen b) a c),

e. v případě, kdy by reklama mohla svým formátem či provedením vyvolat u čtenářů dojem,že se jedná o součást redakčního obsahu příslušného média nebo sdělení vydavatelství čivydavatele

f. obsahující sdělení, reklamu či obchodní sdělení třetích osob, s výjimkou případu, kdyzadavatelem bude reklamní či mediální agentura, a reklama bude obsahovat sdělení,reklamu či obchodní sdělení jejího zákazníka, která bude zasahovat do právaoprávněných zájmů vydavatelství či bude poškozovat nebo by mohla poškodit dobréjméno vydavatelství, jeho zaměstnanců anebo osob tvořících s vydavatelstvím holding,

g. v případě, kdy se bude jednat o reklamu konkurenta vydavatelství, vydavatele nebosubdodavatele,

h. v případě, kdy zadavatel odmítne podepsat zvláštní slib odškodnění, jehož podpis bude vodůvodněných případech vydavatelstvím požadován.

2. Pokud není výslovně dohodnut termín šíření reklamy, potom závisí její uveřejnění namožnostech vydavatelství.

3. Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění nebo určitá jednotka vykrytí, kde má býtreklama šířena, potom závisí její šíření na možnostech vydavatelství.

4. Objednávka reklamy, která má být realizována výhradně v určitém termínu s určitýmumístěním nebo v určité jednotce vykrytí, musí být sdělena vydavatelství včas tak, aby mohlabýt zadavateli potvrzena. Aby vydavatelství mohlo zajistit ideální umístění reklamyv tištěných médiích, vyhrazuje si právo posunu termínu reklamy v těchto médiích, a to ojedno vydání dopředu nebo zpět.

5. Inzeráty jsou podle možnosti uveřejňovány v odpovídající rubrice bez nutnosti výslovnédohody.

6. Vydavatelství si vyhrazuje právo na označení reklamy.

7. Pokud si zadavatel objedná reklamu v podobě, která neodpovídá rozměrům a/nebo formátureklamní plochy či technickým možnostem příslušného média, vydavatelství upraví reklamuběžným způsobem, aniž by bylo povinno zadavatele informovat.

8. Pokud si zadavatel objedná v tištěných médiích graficky nezpracovanou reklamu, zpracujevydavatelství tuto reklamu běžným způsobem.

9. Vydavatelství není povinno kontrolovat vhodnost umístění reklamy vzhledem k redakčnímutextu nebo jinému redakčnímu obsahu.

V. Cena služby, její splatnost a platební podmínky, fakturace

1. Výše ceny za služby je určena potvrzenou objednávkou a není-li výslovně dohodnuta, jeurčena těmito VOP a platným ceníkem vydavatelství

2. Splatnost ceny, platební podmínky a fakturace:

a. Cena za poskytnutí inzertní plochy je splatná do (7) dnů ode dne vystavení daňovéhodokladu (faktury) vydavatele, pokud se smluvní strany nedohodnou předem jinak.

b. Cena je splatná vždy bezhotovostním převodem nebo vkladem na bankovní účet vydavatelství, který je uvedený v daňovém dokladu (faktuře). Daňový doklad vystavívydavatelství vždy s potvrzením smlouvy o dílo. Dnem uskutečnění zdanitelnéhoplnění je den vystavení daňového dokladu nebo den šíření inzerce, a to ten den,který nastane dříve.

c. Vydavatelství odešle fakturu (daňový doklad) zadavateli elektronicky na emailovouadresu kontaktní osoby zadavatele, pokud není dohodnuto jinak.

d. Vydavatelství bude požadovat okamžitou platbu, zejména od zadavatele, který nikdyv minulosti smlouvu o dílo o poskytnutí inzertní plochy neuzavřel nebo který neplnilsvé závazky z uzavřených smluv o dílo řádně a včas. Vydavatel vystaví a zašlezálohovou fakturu za cenu inzertní plochy, která je splatná do 7 kalendářních dnůode dne podpisu smlouvy o dílo, nejpozději do dne příslušné inzertní uzávěrkyuvedené ve smlouvě o dílo. Daňový doklad se zaúčtováním zálohy, vystavívydavatel vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

3. K ceně díla bude připočtena DPH v aktuální výši.

4. Vydavatel poskytuje reklamním a mediálním agenturám oprávněným objednávat inzerci veprospěch svých klientů agenturní provizi (slevu) ve výši 15 % z ceny za poskytnutí inzertníplochy. Na agenturní provizi má Zadavatel nárok jen tehdy, je-li to uvedeno ve smlouvě odílo. Domnívá-li se Zadavatel, že by měl mít nárok na agenturní provizi, a ve smlouvě o díloprávo na agenturní provizi přiznáno není, musí zadavatel vydavatele na tento rozporupozornit bez zbytečného odkladu poté, co mu je smlouva o dílo doručena. Bude-li nárokZadavatele na agenturní provizi vydavatelem uznán, vystaví vydavatel novou objednávku, vníž bude nárok zadavatele na agenturní provizi výslovně uveden a vyčíslen. Pokud zadavatel vobjednávce neobsahující vyčíslení nároku na agenturní provizi potvrdí, žádný nárok naagenturní provizi Zadavateli nevzniká a je povinen zaplatit cenu za poskytnutí inzertní plochyv plné výši.

5. Při prodlení v placení je zadavatel povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,2%z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokutynení přitom dotčen nárok vydavatelství na zákonný úrok z prodlení či náhradu škody.Zadavatel je dále povinen hradit náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebočástečných plateb, a to zejména náklady vydavatelství na právní zastoupení. Vydavatelstvímá právo v případě prodlení v placení odmítnout realizaci příslušné objednávky nebo dalšíchobjednávek včetně objednávek z rámcové smlouvy, nebo může jejich realizaci učinit závislouna přiměřených a včasných platbách předem.

6. Pokud neuvede zadavatel přesnou velikost, formu, délku či jiný rozsah reklamy určenék šíření v příslušném médiu a přenechá toto rozhodnutí na vydavatelství, potom jezákladem pro vyúčtování skutečně uveřejněný rozsah reklamy.

7. Slevy uvedené v aktuálním ceníku jsou poskytovány pouze na reklamu jednoho inzerentauveřejněnou ve lhůtě jednoho roku. Tato lhůta začíná běžet dnem uveřejnění první reklamy.

8. Vydavatelství muže poskytnout slevu ve výši 15% ze základní ceny reklamy (bez DPH)reklamním agenturám (osobám, které objednají reklamu vlastním jménem, ale jednají přitompro svého klienta, přičemž takováto činnost je předmětem jejich podnikatelské činnosti).Předpokladem je, aby objednávku předkládala přímo reklamní agentura, která současněodpovídá za dodání podkladů a je zadavatelem reklamy. Reklamní agentura musí na požádánívydavatelství předložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, který jednoznačněprokazuje její předmět podnikatelské činnosti, a doložit skutečnost, že je činná jako reklamníagentura. Vydavatelství je oprávněno odmítnout poskytnutí slevy těm zadavatelům, u nichžvzniknou pochybnosti o výkonu jejich agenturní činnosti.

9. Vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání / zvláštní služby jiné ceny, nežjsou uvedeny v aktuálním ceníku.

10. Eventuální změnu těchto všeobecných obchodních podmínek nebo aktuálního ceníku sdělívydavatelství zadavateli, který má s vydavatelstvím uzavřenou rámcovou smlouvu. Takovátozměna vstupuje v platnost uplynutím vydavatelstvím stanovené lhůty, která činí zpravidla dva(2) měsíce; nejméně však činí tato lhůta třicet (30) dní od okamžiku vyhotovení takovéhosdělení. V případě, že zadavatel nebude se změnou souhlasit a nebude se jednat o změnuceníku, a toto své rozhodnutí sdělí vydavatelství nejpozději před vstupem nových VOPv platnost, platí pro vztah upravený příslušnou rámcovou smlouvou i nadále VOPv původním znění. V případě změny ceníku má zadavatel právo do 30 dnů ode dneoznámení změny od rámcové smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení však zadavateli vznikápouze v případě, kdy by se v důsledku změny ceníku celková částka, kterou by zadavatel bylpovinen hradit na základě sjednané rámcové smlouvy o dílo bez DPH (po započítání ceny jižrealizované reklamy), zvýšila o více jak 10%.

11. Vydavatelství je oprávněno požadovat plnou či částečnou úhradu předem (zejm. nový nebozahraniční klient).

VI. Reklamace

1. Zadavatel má v případě zcela nebo částečně nečitelného, nesprávného či nekompletníhootisku reklamy v tištěných médiích, nebo zcela nebo částečně nesprávného zobrazení čiodvysílání reklamy v jiných médiích nárok na slevu z ceny nebo na šíření bezvadnénáhradní reklamy, ale pouze v tom rozsahu, ve kterém byl poškozen účel reklamy. Toto právoje zadavatel povinen uplatnit u vydavatelství písemně do 2 týdnů od data šíření reklamy,jinak zaniká. Právo volby mezi způsoby uvedenými ve větě první náleží vydavatelství. Pokudvydavatelství neuveřejní náhradní reklamu bez zbytečného odkladu, nebo pokud náhradníreklama opakovaně není bezvadná, pak má zadavatel právo na slevu z ceny.

2. Při opakovaném šíření reklamy je zadavatel povinen zkontrolovat ihned po každémuveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatelství neuzná nárok na uveřejnění náhradníreklamy v tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tentonedostatek bezprostředně (nejpozději do 3 dnů) po předchozím uveřejnění oznámenvydavatelství.

3. V případě, že se vyskytnou v důsledku vadných podkladů nedostatky při zpracování, tisku,vkládání či jiném šíření reklamy, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky,nemá zadavatel žádný nárok na slevu nebo šíření náhradní reklamy.

4. Vydavatelství v žádném případě neodpovídá za škody, které nebyly vydavatelstvím zaviněny,a za škody způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost anebo vyšší mocí (za vyšší moc sepovažuje např. stávka, výluka, válka a omezení plynoucí z válečného stavu, teroristické útoky,povstání, působení přírodních sil, požár apod.). Ostatní zde sjednaná omezení odpovědnostitím nejsou dotčena.

5. Text reklamy je zadavateli zasílán ke korekturám pouze na výslovnou písemnou žádostzadavatele a pouze v případě, kdy je to z časových důvodů možné. Zadavatel zodpovídáza správnost a úplnost jím provedených korektur; zadavatel je povinen zaslat vydavatelstvíkorektury písemně, jinak k nim vydavatelství není povinno přihlížet. Vydavatelství stanovízadavateli přiměřenou (z hlediska možností vydavatelství) lhůtu pro provedení korektury.Nedoručí-li zadavatel korektury do konce stanovené lhůty, je vydavatelství oprávněno šířitreklamu ve verzi zaslané ke korekturám.

VII. Ochrana dat, obchodní sdělení

1. Informace, které poskytne zadavatel vydavatelství v souvislosti se smlouvou o dílo, používávydavatelství pouze ke smluveným účelům

2. Zadavatel tímto poskytuje vydavatelství výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pak s tím, aby vydavatelství použilo jeho osobní údaje poskytnuté vydavatelstvína základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo (v rozsahu: jméno, příjmení, popř.název, adresa bydliště, sídla anebo provozovny, telefonní číslo, e-mailová adresa) ve svémarketingové databázi za účelem nabízení produktů, obchodu a služeb vydavatelství.Souhlas je poskytován na dobu 15 let ode dne udělení souhlasu.

3. Vydavatelství tímto informuje každého zadavatele – fyzickou osobu, který podle odst. 2poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, žeposkytnutí těchto údajů je dobrovolné, že zadavatel má právo přístupu k nim, že osobníúdaje nebudou zpřístupněny třetí osobě a že má právo při porušení zákona se obrátitna Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy. Vydavatelství dáleinformuje zadavatele, že zjistí-li nebo domnívá-li se, že vydavatel provádí zpracování jehoosobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajůnebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejichzpracování, může a) požádat vydavatele o vysvětlení, a b) požadovat, aby vydavatel odstraniltakto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebolikvidaci osobních údajů.

4. Uzavřením smlouvy o dílo každý zadavatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č.480/2004 Sb. s tím, že mu budou vydavatelstvím zasílána nevyžádaná obchodní sdělenína jeho adresu (včetně e-mailové), bude kontaktován nevyžádaným direct mailemobsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu (včetněnevyžádaných SMS a MMS) obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodua služeb vydavatelství o ostatních osobách uvedených v odstavci 2 tohoto článku. Tentosouhlas může být zadavatelem kdykoliv bezplatně odvolán na adrese sídla vydavatelství.Zadavatel bere na vědomí, že odvolání souhlasu uděleného podle těchto obchodníchpodmínek se netýká a neznamená odvolání souhlasů udělených z jeho strany vydavatelstvíjinak.

5. Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění vydavatelstvína zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže byvýslovně stanovily jinak.

6. Zadavatel bere na vědomí, že vydavatelství je oprávněno k vymáhání svých pohledávek vůčizadavateli využít třetí osobu.VIII. ProrogaceVznikne-li mezi zadavatelem a vydavatelstvím soudní spor související s písemně uzavřenou smlouvouo dílo, jejíž obsah se bude řídit těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a půjde zároveň o sporobchodní, dohodly se obě strany na tom, že tento spor bude rozhodovat soud příslušný podle sídlavydavatelství.

IX. Ostatní ustanovení

1. Pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zadavatele a pokud nenízajištěna na žádost vydavatelství žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje sivydavatelství právo v každém případě a kdykoliv odstoupit od smlouvy či přerušitposkytování plnění.

2. Zadavatel je oprávněn zrušit potvrzenou objednávku. Zrušení objednávky je povinen učinitvždy písemně s tím, že závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo (k dané objednávce) seruší okamžikem zaplacení odstupného, a to ve výši:a. 75% z ceny v případě doručení zrušení objednávky 30-22 kalendářních dnů předuzávěrkou pro tisk.b. 100% z ceny v případě doručení zrušení objednávky v termínu kratším než 21kalendářních dnů před uzávěrkou pro tisk.

3. Smluvní strany se dohodly, že mezi nimi uzavřené smlouvy (o dílo) o šíření reklamy a vztahyz nich vyplývající se budou řídit českým právem, a to zákonem č. 89/2012 Sb., občanskýmzákoníkem, v platném znění, a to ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo podle § 2586a násl. občanského zákoníku.

4. Jakékoli změny smlouvy mezi vydavatelstvím a zadavatelem (včetně ukončení smlouvy) musíbýt provedeny písemně. Písemná forma je zachována i v případě e-mailové korespondencebez zaručeného elektronického podpisu.

5. Pokud by u zadavatele byly dány jakékoliv důvody, jež by mohly založit zákonné ručení čijinou odpovědnost vydavatelství za daňové povinnosti zadavatele, je zadavatel povineno takových skutečnostech vydavatelství bezodkladně písemně informovat.

6. Vydavatelství si vyhrazuje právo dohodnout s klientem prostřednictvím smlouvy individuální obchodní podmínky.

X. Platnost

Tyto VOP vstupují v platnost dne 1. ledna

2021.Smart Connections s.r.o.

IČ: 27854647,

DIČ: CZ27854647

Sídlo: 8. května 3253/28, 787 01

Šumperktel.: +420 580 288 360

email: info@svetprumyslu.cz

Číslo účtu: CZK 222698774/0300,

EUR 229820752/030