0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Co je SBtoolCZ v oblasti nemovitostí

SBToolCZ představuje významný nástroj pro hodnocení a certifikaci budov v České republice z hlediska jejich udržitelnosti. Tento nástroj byl vyvinut jako část širšího mezinárodního úsilí o propagaci udržitelné výstavby a jeho cílem je poskytnout komplexní rámec pro hodnocení různých aspektů budov, od energetické efektivity až po sociální dopady.

Komplexní kvalita budov

SBToolCZ se zaměřuje na komplexní kvalitu budov, což zahrnuje nejen technické parametry, jako je energetická náročnost, ale i širší sociální, ekonomické a environmentální aspekty. To z něj činí důležitý nástroj pro projektanty, developery, investory a vlastníky nemovitostí, kteří se snaží o vytvoření udržitelného a zdravého prostředí pro obyvatele a uživatele budov.

Hlavní cíle metodiky SBtoolCZ

Hlavním cílem metodiky SBToolCZ je podpora snižování energetické náročnosti budov, což je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (EPBD II). Tím se metodika snaží přispět k dosažení větší energetické nezávislosti České republiky a snížení celkových emisí skleníkových plynů. Kromě toho metodika stimuluje výrobce k vývoji a uvádění na trh ekologicky šetrných produktů, což přispívá k celkovému snižování dopadu stavebnictví na životní prostředí.

Zhodnocení nemovitostí

Dalším důležitým aspektem je zhodnocení budov v rámci mnoha aspektů udržitelné výstavby. SBToolCZ poskytuje detailní analýzu a hodnocení napříč širokým spektrem kritérií, včetně spotřeby vody, využití stavebních materiálů, biodiverzity v okolí budovy, dostupnosti dopravy a sociálních aspektů, jako je přístupnost a flexibilita prostoru. To umožňuje projektantům a developerům identifikovat klíčové oblasti pro zlepšení a optimalizovat návrh budovy tak, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům udržitelného rozvoje.

Metodika také slouží jako optimalizační nástroj pro navrhování budov, které splňují specifické požadavky klientů a zároveň jsou v souladu s principy udržitelné výstavby. V tomto kontextu SBToolCZ nabízí významnou přidanou hodnotu jak pro vlastníky a uživatele budov, tak pro širší společnost tím, že přispívá ke kvalitě a udržitelnosti vystavěného prostředí.

Certifikační proces byl oficiálně zahájen v červnu 2010. UCEEB se podílel na vývoji aktualizované metodiky, která byla představena v roce 2022, a pokračuje v dalším rozvoji nových variant SBToolCZ.

SBToolCZ poskytuje developerům, architektům, projektantům, klientům a dalším zájemcům následující výhody:

 • marketingový nástroj pro certifikaci kvality budovy v souladu s principy udržitelné výstavby,
 • hodnocení dopadu budovy na životní prostředí a možnosti jeho optimalizace,
 • inspiraci k inovativním řešením, která snižují environmentální dopad,
 • hodnocení technických aspektů budovy,
 • posouzení sociálních dopadů stavby,
 • nástroj pro snižování provozních nákladů a zlepšení uživatelského komfortu,
 • vyhodnocení kvality lokality budovy.
 • Možnosti získání dotace 

Výhody SBToolCZ oproti zahraničním metodám zahrnují:

 • jedinečné přizpůsobení českým podmínkám,
 • respektování místních klimatických, stavebních a legislativních požadavků,
 • dostupnost v češtině,
 • nižší náklady oproti LEED a BREEAM
 • uchovávání dat o výstavbě v ČR,
 • základ v mezinárodně uznávané metodologii a srovnatelnost s ostatními mezinárodními standardy.

Cíle certifikace SBToolCZ jsou:

 • poskytnout důvěryhodný certifikát shody s legislativními a udržitelnými požadavky,
 • zvýšit tržní hodnotu budov a snížit provozní náklady,
 • podporovat energetickou efektivitu v souladu se směrnicí EPBD II,
 • hodnotit budovy podle kritérií udržitelné výstavby,
 • optimalizovat návrh budov podle požadavků klientů,
 • minimalizovat environmentální dopad během životního cyklu budov,
 • podporovat zdravé vnitřní prostředí budov,
 • stimulovat poptávku po udržitelných budovách,
 • motivovat výrobce k ekologicky šetrné produkci a připojování environmentálních prohlášení k produktům.

Certifikační proces SBToolCZ zahrnuje:

 • sadu kritérií zaměřených na udržitelnou výstavbu,
 • bodovací systém pro jednotlivá kritéria založený na výzkumu a české legislativě,
 • multikriteriální hodnocení odborným panelem,
 • určení výsledné úrovně kvality na základě získaných bodů.

Příklad aplikace SBtoolCZ při návrhu 

Jako ilustrační příklad lze uvést naši nedávnou spolupráci na zpracování dokumentace novostavby administrativní budovy s téměř nulovou spotřebou energie ve stupni pro stavební povolení, včetně požárně-bezpečnostního řešení, průkazu energetické náročnosti a návrhu sytému a regulace větrání, vytápění, chlazení, osvětlení a hospodaření s vodou. Novostavba je umístěná na dosud nezastavěných parcelách v části města, kde se předpokládá další výstavba.  Navržený objekt je nepodsklepený, se třemi nadzemními podlažími a s plochou střechou. Projekt je zpracován ve stupni dokumentace pro stavební povolení. Navržená stavba vyhovuje platným ustanovením a zákonům a je navržena dle českých technických norem. Při návrhu byla nejdříve zpracována architektonická studie, ze které vychází i konečné řešení. Návrh dále obsahuje architektonicko-stavební dokumentaci, stavebně konstrukční řešení a návrh technických a technologických zařízení. Objekt je posouzen z hlediska tepelné techniky i akustiky a je na něj vypracován štítek energetické náročnosti budov, kde je budova zařazena do třídy B – úsporná. Objekt je posouzen z hlediska multikriteriálního hodnocení budov metodou SBtoolCZ, kde je budova ohodnocena stříbrným certifikátem kvality. Vypracováno je také požárně bezpečnostní posouzení, obsahující požadavky na jednotlivé konstrukce. Součástí je také dokumentace, která zhodnocuje tepelně technické a akustické parametry navržené stavby.

Dle metodiky multikriteriálního hodnocení budov SBToolCZ bylo návrhem administrativní budovy dosaženo kvality budovy dostatečné pro udělení stříbrného certifikátu. Dosažení zlatého certifikátu by však nebylo obtížné. Návrh budovy jako takový dosahuje dostatečné kvality. Nadstandardně zde byla provedena analýza LCC navrhované stavby, byly provedeny podrobné studie proveditelnosti jednotlivých částí projektu a byl zpracován návrh provozního řádu specialistou na ekonomiku a facility management.

Skupina kritérií E – životní prostředí dosahuje celkově velice dobré kvality návrhu. Byl proveden návrh systému hospodaření s pitnou vodou na využívaní dešťové vody na splachování a zalévání zeleně, kterým bylo dosaženo snížení spotřeby pitné vody o cca 30 %. Dalším silnou stránkou je například návrh kořenové čističky odpadních vod ideálně se SMART systémem IoT napojených na systémy měření a regulace budovy. Kořenová čistička odpadních vod v kombinaci s návrhem zeleně a prostoru pro relaxaci mimo budovu.

Skupina kritérií S – sociální/kulturní dosahuje rovněž velice dobré kvality návrhu. Silnými stránkami návrhu je zejména vizuální a akustický komfort, bezbariérový přístup, flexibilita a prostorová efektivita budovy. 

Silnou stránkou návrhu v této skupině kritérií jsou zejména kritéria využití zeleně v interiéru budovy, kvalita vnitřního vzduchu, Tepelná pohoda v zimním a letním období

Skupina kritérií C – ekonomika a management dosahuje relativně dobré kvality návrhu. Projekt byl podrobně řešen odborníkem na facility management a byla provedena analýza nákladů na životní cyklus stavby. Odborné využití hodnocení LCC (náklady životního cyklu) a LCA (analýza životního cyklu) jako optimalizačního a rozhodovacího nástroje pro některé dílčí úlohy, jako konstrukční systém, obálka budovy a požární systém, by zajistilo budově zlatý certifikát kvality návrhu budovy.

Skupina kritérií L – Lokalita dosahuje velice dobrého ohodnocení. Pro zisk kreditů z tohoto kritéria bylo potřeba provést analýzu kriminality v okolí, provést studii možných opatření v rámci řešené budovy. 

Návrh budovy dosáhl na stříbrný certifikát, s tímto hodnocením je možné ho porovnávat s nejlépe hodnocenými budovami v rámci české republiky, jako například s novým sídlem Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v Praze 7, které bylo také ohodnoceno stříbrným certifikátem.

Dosažený stupeň kvality budovy:

Představení Společnosti STATIKUM s.r.o.

STATIKUM s.r.o. je přední česká znalecká kancelář specializující se na technické a ekonomické hodnocení s dopadem na environmentální prostředí v oblasti stavebnictví. S týmem odborníků působícími po celé České republice nabízíme komplexní služby, které zajistí, že vaše investiční rozhodnutí bude stát na pevných základech.

NABÍDKA SLUŽEB

 • Pro města a obce
 • Pro dodavatele energetických systémů a zařízení
 • Pro vlastníky a správce nemovitostí
 • Pro architekty, projektanty a konzultanty
 • Pro výrobce stavebních systémů a produktů
 • Pro developery a stavebníky

Pozitivní stimulace vnitřním prostředím

Cílem kritéria je sledovat, jakým způsobem působí uživatelský komfort budovy na její uživatele a jak je možné dosáhnout jejich vetší spokojenosti a vylepšit celkové vnímání. S tím jde ruku v ruce i zvýšení produktivity jednotlivých zaměstnanců. Hlavním prostředkem je omezení stresujících faktorů v pracovním prostředí, a naopak jejich nahrazení věcmi, které uklidňují. Mezi faktory, které patří do této kategorie jsou například: výhled do exteriéru budovy (stromy, zvířata, park, město, budovy), hodnota architektonického návrhu, vizuální stimulace (typ osvětlení, výhled, přírodní prvky v interiéru, barevnost interiéru, soukromí), stimulace vjemů (vůně, akustické soukromí, potlačení hluku), přidaná hodnota budovy.

Provozní náklady na kancelářské budovy jsou ve srovnání s náklady na pracovní sílu během celého životního cyklu budovy nepoměrně menším množstvím peněz. Zlepšení produktivity zaměstnanců lze proto vyjádřit i jako finanční úsporu během provozní fáze objektu (viz Obr.19). Podle studie provedené britskou organizací CABE ovlivňuje nejbližší okolí pracoviště z 24 % spokojenost člověka se zaměstnáním. Jedním z cílů každého zaměstnavatele by také mělo být udržet si stálé zaměstnance. Na tomto se motivace pracovníků a příjemné prostředí podílí velkou měrou. Odchod zaměstnanců a zaučování nových mohou společnosti působící v administrativní budově přinášet zbytečné náklady.

Například zvýšení produktivity zaměstnanců o pouhé 1 % může téměř vyrovnat společnosti celoroční účet za energii. To je důvodem, proč někteří investoři neváhají zahrnout koncept pozitivní stimulace do návrhu objektu svých kanceláří, aby zvýšili produktivitu zaměstnanců.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

 • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků