0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

ESG: Tři pilíře udržitelnosti

Tři písmena ve zkratce ESG jsou ještě dnes pro mnoho podnikatelů a manažerů podobně velkou neznámou, jako byl ještě nedávno termín GDPR. Management větších, obvykle nadnárodních korporací už ale dnes bezpečně ví, co ESG znamená. Pro ty ostatní tu máme krátký exkurz do tématu udržitelného investování i udržitelného firemního chování. 

Projekt ESG není (jak by se dalo očekávat) výlučnou doménou Evropské Unie. Své kořeny má v USA, respektive v anglicky mluvících zemích. V roce 2006 na půdě OSN byl tento termín ve své dnešní podobě v reportu použit pro souhrn „Principů o odpovědném investování.”

Písmeno E (Environmental)  značí dobře známou udržitelnost enviromentální, S (Social) tématiku sociální, společenskou a poslední písmeno G (Governance) pak značí samotný způsob řízení firmy i subdodavatelského řetězce.

Vzhledem k loňskému schválení povinnosti implementovat ESG do národních legislativ členských států EU, bude letošní rok v ČR tím, ve kterém má dojít k harmonizaci této právní problematiky. U veřejně obchodovaných společností s počtem zaměstnanců nad 500 již tato povinnost platí, nově budou muset reportovat ESG podle všeho české společnosti, pokud splňují alespoň dvě z následujících třech kritérií: více než 250 zaměstnanců, čistý roční obrat minimálně miliardy korun, nebo vlastní aktiva v rozvaze vyšší než 500 milionů korun. Evropská směrnice počítá se startem od roku 2024, tento rok je zcela závazný pouze pro největší české podniky, které už od roku 2018 musí reportovat nefinanční zprávy dle dřívější směrnice NFRD. Jaké budou sledované oblasti naleznete níže, podle jejich zařazení do třech okruhů:

Environmentální faktor („E“)

Tato část ESG je pro většinu firem asi nejjednodušší, respektive: komponenty této politiky má v určité formě implementována drtivá většina větších firem. Environment indikátory hodnotí dopad firemní činnosti na životní prostředí. Mezi hlavními kritérii jsou pak energetická efektivita, uhlíková stopa nebo schopnost zpracovávat odpad. Indikátory z této části jsou: 

 • Cíle snižování emisí a tranziční plán, spotřeba energií a jejich mix, odstraňování emisí
 • Fyzická a tranziční rizika a expozice aktivitám v oblasti fosilních paliv
 • Znečištění ve smyslu emisí do vody a vzduchu, anorganické znečišťující látky poškozující ozónovou vrstvu a nebezpečné látky obecně
 • Spotřeba vody a míra recyklace vody
 • Biodiverzita v rámci ploch v chráněných a cenných oblastech, změny využití území a zásahy do ekosystémů ohrožených druhů
 • Oběhové hospodářství, popis využívaných zdrojů, kvantifikace využívaných produktů a materiálů, nakládání s odpadem a cirkulární produkty a materiály

Společenský faktor („S”)

Druhý pilíř této politiky je zaměřen na zaměstnance, lidi, ale také společnost obecně. Zjednodušeně to, co již dnes korporace konají a zveřejňují pod označením společensky odpovědná firma. Tak, jak se firma chová jak ke svým zaměstnancům, tak i ve svém sociálním okolí. Nejdůležitější témata zde jsou:

 • Pracovní podmínky a fluktuace
 • Celkové chování k zaměstnancům včetně odměňování, benefitů, vzdělávání a dalšího rozvoje pracovníků
 • Bezpečnost práce včetně prevence sexuálního obtěžování, inkluzivita a diverzity
 • Etický výběr subdodavatelů, například vyloučení dětské, otrocké práce, nebo práce pro diktátorský režim
 • Vyšší, než jen finanční, cíl chodu společnosti
 • Chování k zákazníkům
 • Veřejný postoj k problematice společenské spravedlnosti

Korporátní řízení („G”)

Tento třetí pilíř ESG je patrně v tuto chvíli nejobtížněji uchopitelný. V jednoduchosti jde o to, jak je firma jako celek řízena. Tedy chování managementu, přístup k akcionářům, míra prevence korupce a jednání firmy v politickém prostoru. 

 • Platy, bonusy a benefity managementu včetně metriky odměn vázaných na dlouhodobé úspěchy v ESG sledovaných činnostech
 • Složení managementu z hlediska nezávislosti (členství v jiných představenstvech může indikovat potenciální konflikt zájmů)
 • Diverzita představenstva a managementu
 • Transparentnost managementu a rozhodovacích procesů včetně otevřenosti k akcionářům
 • Míra implementace protikorupčního kodexu, praxe ohledně korupce a lobbingu
 • Současný i historický vztah s hlavním regulačním úřadem dané země
 • Transparentnost v majetkové struktuře a v placení daní

Příklad nakonec

Společnost CHEP, která poskytuje řešení pro dodavatelské řetězce, byla v loňském listopadu zařazena mezi firmy s nejlepší praxí v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a způsobů řízení (ESG) působící v České republice. Podle prvního nezávislého tuzemského ESG Ratingu patří mezi top 5 malých a středních podniků působících v této oblasti. ESG Rating sestavila Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) ve spolupráci s odborníky na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci programu CEMS (Community of European Management Schools). Celkem 762 společností bylo posuzováno podle rozsahu svých ESG aktivit, s přihlédnutím ke konkrétním projektům a procesům vedoucím k dosažení deklarovaných cílů.

Podnikání společnosti CHEP, která nabízí řešení známé jako paletový pooling, je udržitelné z vlastní podstaty. Společnost uvádí do oběhu typicky modré palety a další logistické vybavení, které si zákazníci pronajmou na potřebnou dobu, a po nezbytné údržbě je CHEP vrací k využití dalším firmám. O kvalitu i opravy platforem, jejich svoz a další distribuci se stará rozsáhlá síť servisních středisek. Cirkulární řešení prodlužuje životní cyklus palet, čímž snižuje spotřebu dřeva i produkci odpadu.   
„V současné době řada globálních hráčů každoročně podává reporty o svém pokroku v oblastech ESG a uvědomuje si svůj dopad na celé svoje okolí, což je jistě dobrý signál pro společnost i životní prostředí. My však patříme mezi špičku v této oblasti díky ambiciózním, konkrétním a vědecky podloženým cílům v oblasti udržitelnosti, ale také díky samotné podstatě našeho podnikání, která je založena na principech oběhového hospodářství,“ říká Frederic Rotrou, country lead společnosti CHEP v České republice. „Osvojením si paletového poolingu firmy nejen zvyšují svou efektivitu, ale také pomáhají chránit životní prostředí eliminací uhlíkové stopy a minimalizací produkce odpadu. Vrácení jedné palety se rovná eliminaci jednoho kilogramu odpadu a 25 vrácených palet znamená záchranu jednoho stromu,“ vysvětluje Frederic Rotrou.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

 • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků