0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Výhled trhu datových center pro rok 2024

S tím, jak se svět přizpůsobuje digitální transformaci téměř ve všech aspektech každodenního života, se neustále vyvíjí i odvětví datových center, které hraje v digitalizaci klíčovou roli. Rychlý vývoj trhů s datovými centry a změny v architektuře a designu datových center znamenají, že na začátku nového roku se odvětví datových center pohybuje ve složitém labyrintu výzev a příležitostí, které slibují změnu v jeho trajektorii.

Odvětví datových center prochází vlastní transformací, která zahrnuje využití nejmodernějších technologií k optimalizaci provozu, zefektivnění přidělování zdrojů a posílení bezpečnostních protokolů. Dá se říci, že události v roce 2024 nebudou v odvětví datových center zdaleka „obvyklé“ – počínaje zlepšováním udržitelnosti a energetické účinnosti při současném zvládání rychlého růstu poptávky, neboli efektivně dělat více s méně prostředky, a konče dodržováním regulačních změn.

Faktory ovlivňující růst

Růst trhu datových center ovlivňuje několik faktorů. Patří mezi ně neustálý rozvoj odvětví náročných na data, který urychluje rozsáhlé a nepřetržité zavádění cloudu v organizacích po celém světě. Dalším významným faktorem jsou nové inovativní technologie internetu věcí (IoT) a umělé inteligence (AI).

Umělá inteligence a další digitální řešení hrají ve správě životního cyklu datových center stále důležitější roli. Tyto funkce nejenže monitorují aktuální stav datového centra, ale také poskytují hluboké provozní poznatky a provádějí prediktivní analýzu, což provozovatelům datových center umožňuje řídit výkonnost a také pochopit, kam uložit svá aktiva, a současně vybudovat cestu, kterou k tomu potřebují.

Tyto schopnosti však představují také výzvu. Většina softwaru pro umělou inteligenci se trénuje na obrovském množství dat, takže vznik technologií, jako je umělá inteligence, vedl k obrovskému nárůstu nároků na výpočetní techniku. Podle společnosti TIRIAS Research by datové nároky aplikací generativní umělé inteligence, jako je ChatGPT, mohly do roku 2028 vést k 50násobnému globálnímu nárůstu počtu zpracovávaných úloh. Takový exponenciální růst poptávky spolu s pokračujícím technologickým pokrokem by mohl vést ke změně požadavků zákazníků na design a architekturu datových center. To může vést k potřebě nových a odlišných řešení. Provozovatelé datových center budou přinejmenším čelit naléhavé potřebě většího prostoru pro datová centra a větší hustoty na jeden rack, protože budou maximalizovat nebo rozšiřovat své stávající investice. Budou muset najít prostředky, jak tuto zvýšenou poptávku po energii uspokojit, které bude možné rychle nasadit a efektivně řídit.

Pro rychlé zvýšení dostupnosti se jako jedna z odpovědí na tuto výzvu již objevuje prefabrikace. Modulární datové centrum je přenosná metoda nasazení kapacity datového centra, kterou lze umístit kamkoli je potřeba, takže lze očekávat, že tento trend bude v roce 2024 akcelerovat. Modulární datová centra se obvykle skládají ze standardizovaných komponent, které lze přidat, integrovat nebo dodatečně instalovat do stávajícího datového centra nebo je spojit do systému modulů.

Výkonová omezení

V mnoha zemích nyní platí omezení pro připojování nových velkých zátěží do sítě. Povolení k výstavbě nebo rozšíření je stále obtížnější získat, což vyvolává otázky, kde jsou umístěny klastry datových center. Dosud byla tradičními centry datových center velká města jako Frankfurt, Londýn, Amsterdam, Paříž a Dublin. Důvodem je buď přítomnost sídel společností, nebo přirozené ekonomické výhody plynoucí z robustního telekomunikačního připojení a ideální demografické situace klientů. V současné době však dochází k posunu směrem k odklonu od těchto tradičních center a k zakládání datových center v menších městech v zemích „druhé úrovně“, kde může být omezení dodávek energie menším problémem a kde je snazší získat příslušná povolení. Nevýhodou je samozřejmě potenciální nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Přesto lze očekávat, že se tento trend bude v roce 2024 rozvíjet a v hledáčku se objeví města méně známá pro klastry datových center, jako jsou Varšava, Vídeň, Istanbul, Nairobi, Lagos a Dubaj, která se vyhnou omezením v oblasti napájení.

Výzva k udržitelnosti

Vzhledem k tomu, že datová centra jsou ústředním prvkem téměř všeho, co děláme, je povědomí veřejnosti o jejich přítomnosti a energetických nárocích nevyhnutelné. S tím souvisí i odpovědnost za životní prostředí. Datová centra jsou páteří digitálního světa, a proto ovlivňují způsob, jakým společnost snižuje emise v rámci boje proti změně klimatu. V roce 2024 bude dosažení cílů udržitelnosti i nadále zásadní a pokrok celého odvětví datových center bude pod drobnohledem regulačních orgánů, jako je Evropská unieamerická Komise pro cenné papíry a burzy.

Hledání rovnováhy mezi růstem a udržitelností bude nepochybně náročné. S tím, jak odvětví směřuje k udržitelnější budoucnosti, budou muset datová centra přijmout inovativní strategie, aby minimalizovala svou celkovou ekologickou stopu. Tento požadavek je v souladu s širším závazkem celého odvětví k holističtějšímu přístupu k systémové výkonnosti, který uznává vzájemný vztah mezi technologickým pokrokem a dopadem na životní prostředí. Významnou roli bude hrát energetická účinnost. Dosáhnout více se stejným nebo menším množstvím energie bude opakujícím se tématem v průběhu celého příštího roku, které bude pokračovat i v dohledné budoucnosti.

Stále větší důraz bude kladen na emise, které jsou podle Protokolu o skleníkových plynech, nejběžnějšího standardu pro účtování emisí uhlíku, označovány jako „emisní rozsah 3„. V současné době se velká část trhu zaměřuje na povinnosti v rozsahu 1 a 2, které zahrnují mimo jiné efektivitu využívání uhlíku, efektivitu využívání energie a efektivitu využívání vody. Emisní rozsah 3 však zahrnuje pohled na datové centrum z hlediska udržitelnosti v rámci celého životního cyklu a současně přesouvá důraz z jednotlivých metrik na celkovou systémovou výkonnost. Klíčovou metodou pro měření a řízení této výkonnosti bude digitální technologie s využitím softwaru, který zohledňuje aspekty, jako je dostupnost, škálovatelnost, flexibilita a obchodní účinnost, pro co nejdůkladnější a nejpodrobnější vykazování udržitelnosti.

Toto zvýšené povědomí významně přispívá k tomu, že se v tomto odvětví zavádějí postupy šetrné k životnímu prostředí. Očekávejte, že se do popředí dostanou náhrady dieselových generátorů, bateriové systémy ukládání energie, výroba energie na místě, pokročilé chlazení a další technologie. Součástí toho bude hledání obnovitelných zdrojů energie, které by nahradily nebo posílily stávající dodávky, a zkoumání možností zavedení nebo zvýšení výroby energie na místě z prostředků, jako jsou solární panely a větrné turbíny. Stejně tak bude kladen nový důraz na to, jak mohou datová centra spolupracovat s rozvodnou sítí. O datových centrech interagujících s rozvodnou sítí budeme pravděpodobně slýchat i v roce 2024 a provozovatelé datových center se budou nepochybně chtít dozvědět více o této možnosti, která s sebou přináší výhodu nejen v podpoře dekarbonizace rozvodné sítě, ale také přispívá k jejich vlastním cílům udržitelnosti.

Tlak ze strany regulačních orgánů

Není překvapením, že odvětví datových center přitahuje pozornost regulačních orgánů, které mají za úkol splnit cíl OSN, jímž je uhlíková neutralita do roku 2050. V Evropě je v čele EU, která rychle přehodnocuje diskusi o datových centrech prostřednictvím zásadní revize některých svých hlavních směrnic, včetně přepracované směrnice o energetické účinnosti.

Revidovaná směrnice, která byla zveřejněna v září 2023, zavádí pro členské státy EU povinnost sledovat energetickou náročnost datových center a stanoví, že databáze na úrovni EU bude shromažďovat a zveřejňovat informace týkající se energetické náročnosti a vodní stopy datových center, což je mnohem více než jen kosmetická záležitost. Evropská komise totiž nařídila vypracování studie o energetické náročnosti a udržitelnosti datových center. To znamená, že odvětví datových center by mělo být připraveno na to, že tvůrci politik a regulační orgány zaujmou mnohem tvrdší postoj k ekologické integritě. Odvětví datových center je třeba vzkázat, že je v očekávání zpřísnění pravidel lepší jednat nyní než reagovat později. Převzetí zodpovědnosti do vlastních rukou průmyslu dobře poslouží, určitě z hlediska reputace a pravděpodobně i z finančního hlediska, protože snížení spotřeby energie a vody pravděpodobně přinese dlouhodobé úspory, i když se zohlední náklady na zlepšení.

Zářná budoucnost

Budování robustní digitální strategie se může zdát náročné, ale v dnešní době je pro datová centra naprostou nutností vyvíjet se v souladu se všemi trendy, o kterých se zmiňujeme v tomto článku. S rostoucí poptávkou po výpočetní technice, která vyvolává potřebu rychlosti a optimalizace provozu, je klíčové zajistit efektivní správu prostředí bohatého na data.
Digitální transformace ovlivňuje všechny oblasti života a mění se i způsob podnikání. Je zřejmé, že digitalizace je pro odvětví datových center přínosná a umělá inteligence může tomuto odvětví pomoci stát se více prediktivním než jen reaktivním. Budoucnost odvětví datových center v roce 2024 vypadá velmi optimisticky. Jistě se bude vyznačovat dynamickou souhrou technologického pokroku, imperativů udržitelnosti a neúnavné snahy o provozní dokonalost, ovšem datová centra mají také prostor pro zodpovědný a udržitelný růst, aby se stala skutečnými centry digitálních inovací – což je pro toto odvětví i pro nás všechny nová trajektorie přinášející hodnotu.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků