0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Zodpovědnost v logistice není jen zelenost. Letošní téma kongresu EASTLOG přitáhlo historicky nejvyšší návštěvnost

 • Více než 750 návštěvníků si letos nenechalo ujít 27. ročník kongresu EASTLOG, který je největší logistickou akcí v Česku a na Slovensku. 
 • V programu kongresu vystoupilo 64 řečníků a moderátorů, všechna vystoupení budou ve video formátu nahrána na youtubovém kanálu Atoz Logistics.
 • Příští EASTLOG se koná 29. a 30. května 2025 v O2 universu. 

Kongres EASTLOG se letos zaměřil na zodpovědnou logistiku. Protože se v minulosti vícekrát věnoval tématům, která souvisela „pouze“ s ekologičností, rozšířil letošní záběr. „Logistika bývá popisována přídavnými jmény jako rychlá, flexibilní, efektivní nebo spolehlivá. Ale jedno přídavné jméno se objevuje víc a víc ve slovníku oboru, a to zodpovědná,“ řekl Jeffrey Osterroth, jednatel pořadatelské společnosti ATOZ Group. A současně dodal: „Nemůžeme ovšem říci, že už je zodpovědná, spíše by měla být, jde o ideál, ke kterému směřujeme.“ Proto se letošní, již 27. ročník kongresu EASTLOG zaměřil na to, jak z logistiky učinit odpovědnější obor. 

Podle Jeffreyho Osterrotha je zodpovědnost v logistice vždy vztažena k někomu nebo něčemu. „První je zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Ale nejde pouze o zodpovědný environmentální přístup. Důležitá je zodpovědnosti k zaměstnancům – například vzhledem k implementaci nových technologií. Zodpovědnost platí i vůči dodavatelům či odběratelům nebo vůči městům a obcím, ve kterých jsou sklady a přes které jezdí kamiony. V neposlední ředě nemůžeme opomenout zodpovědnost, kterou má logistické oddělení k ostatním částem společnosti, a to včetně akcionářů,“ vysvětlil Jeffrey Osterroth. 

Pozornost na toto téma byla upřena opravdu velká, protože na kongres ve dnech 30. a 31. května 2024 zavítalo do pražského O2 universa 751 návštěvníků. Rekordní počet účastníků a účastnic doprovázejí i další zajímavá čísla: uskutečnilo se 180 speed-datingových schůzek; kongres měl 71 partnerů a 64 řečníků a moderátorů; v programu bylo 19 bodů, zaznělo 10 případových studií a sedm pohledů na zodpovědnou logistiku. Konferenční program sestával z jedné společné, čtyř odpoledních sekcí a tří panelových diskusí. A druhý den se zájemci vydali na prohlídku čtyř logistických provozů. 

Cirkularita jako úspěšný obchodní a výrobní model

Kongres a celé konferenční téma otevřela svou úvodní přednáškou významná představitelka konceptu cirkulárního dodavatelského řetězce Deborah Dull. V současnosti zastává pozici viceprezidentky a vedoucí globálních udržitelných dodavatelských řetězců ve společnosti Genpact. Také založila síť Circular Supply Chain Network a napsala knihu „Circular Supply Chains: 17 Common Questions“ (Cirkulární dodavatelské řetězce: 17 nejčastějších otázek). Svým vystoupením podtrhla, proč patří mezi vyhledávané autorky a mluvčí, a perfektní přednáškou „vyfutrovanou“ daty a myšlenkami výborně nastartovala program konference. 

Prezentace vycházela z předpokladu, že cirkularita neznamená pouze zelenost, ale že jde o obchodní či produkční model, který firmám přináší jasné benefity.  Deborah Dull rozvinula, jak se oběhovým hospodářstvím zabývat z nové perspektivy, a to skrze optiku dodavatelského řetězce. Zmínila problémy, které s sebou přináší lineární ekonomika pro dodavatelské řetězce, a podtrhla přednosti přechodu na cirkulární provoz a logistiku. Probrala také provozní výhody při zohlednění rychlých i postupných změn, které vedou k vyššímu stupni materiálového zabezpečení a současně menším dopadům na životní prostředí.

Pevné místo ve společném dopoledním programu má panelová diskuse. Pořadatelé kongresu usoudili, že letošní téma nelze pokrýt jednou prezentací nebo panelovou diskusí. Proto byl zvolen hybridní model, který kombinoval několikaminutové přednášky coby úvody do problematiky s následnou diskusí mezi panelisty nebo s publikem.  Celkem „sedm statečných“ přineslo svůj pohled vždy na příslušnou kategorii a čelili mnohdy hloubavým otázkám od obecenstva. V diskusi moderované šéfredaktorem Systémů Logistiky Stanislavem Břeněm vystoupili tito odborníci a odbornice: 

 • Zodpovědný development, Tomáš Kubín, vedoucí výstavby CEE & WE společnosti P3 Logistic Parks.
 • Zodpovědnou distribuci, Roman Kmec, vedoucí logistiky společnosti Lidl Česká republika.
 • Zodpovědné vztahy s obcemi, městy a spoluobčany, Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR.
 • Zodpovědné zaměstnání, Gabriela Hrbáčková, generální ředitelka Hofmann Wizard.
 • Zodpovědnou implementaci technologie, Michal Šmíd, generální manažer Amazon Česká republika.
 • Zodpovědný supply chain a nákup: Marek Prach, regional head of supply chain operations společnosti Asahi Europe & International.
 • Zodpovědnost za logistiku vůči ostatním částem společnosti, Martin Štrupl, externí konzultant eD Group.

Deset případovek vždy s panelovou diskusí

Ve dvou odpoledních sekcích (Intralogistika a Doprava a Supply Chain Management) bylo celkem deset projektů, které prezentovalo téměř 20 přednášejících. Řečníci vždy představili konkrétní obchodní případ nebo případovou studii. Účastníci a účastnice se seznámili s následujícími projekty:

Nejen případové studie, ale i další části programu budou se všemi podrobnostmi publikovány ve video příspěvcích na youtubovém kanálu Atoz Logistics

Odpolední sekce obsahovaly také dvě panelové diskuse. Jedna z nich nesla název Jsou haly připravené pro automatizaci a robotizaci? Diskutující se ponořili do aktuálních a důležitých témat, např.: Co brání instalaci automatizované a robotizované skladové techniky do starých hal? Jaké technické úpravy jsou nutné v původních halách? Jaké náklady jsou spojené s výstavbou udržitelné nové haly na brownfieldu a instalací automatizovaných či robotizovaných systémů? Je levnější postavit halu na greenfieldu při zohlednění legislativních, ESG a ekonomických požadavků? Jaké jsou základní a nadstandardní technické požadavky na nové haly s automatizací či robotizací? Jsou výrobní nebo obchodní společnosti ochotné investovat do nových hal nebo přestaveb brownfieldů pro účely vybudování automatizovaných nebo robotizovaných skladových provozů? Své názory zde prezentovali Petr Sodomka (Vitesco Technologies), Petr Neděla (Cushman & Wakefield), Klára Sobotková (Panattoni), Aleš Malucha (Rohlik Group), Jindřich Kadeřávek (Element Logic Czech Republic) anebo Jakub Kodr (CTP). Moderovala konzultantka v oblasti retailu a logistiky Patricia Jakešová.

Druhá debata, nazvaná Najdeme cestu k zodpovědnější dopravě a supply chainu?, se zaměřila na dopravu a dodavatelské řetězce. Diskutovalo se o mnoha tématech, např. zda se v blízké budoucnosti podaří významně dekarbonizovat nákladní dopravu. Další otázky zahrnovaly možnosti intermodální přepravy v Evropě či roli rozmístění evropských logistických center, terminálů a klíčových dopravních uzlů ve strategiích dekarbonizace. Dále se řešilo, zda lze nastavit firemní dodavatelské řetězce tak, aby se zboží a materiál nevozily zbytečně tam a zpět po Evropě či po celé planetě. Diskutovalo se také o roli sdílení zdrojů v rámci logistických systémů a cirkulárních služeb v zodpovědnější logistice, o možnostech spolupráce mezi jednotlivými hráči dodavatelského řetězce, a jaké příležitosti v dekarbonizaci nabízejí digitalizace a umělá inteligence. Své názory prezentovali Stanislav Martínek (Nestlé Česko), Daniel Knaisl (Geis), John Bölts (a. hartrodt CZ), Marie Barthélémy (LPR – La Palette Rouge), Kamil Ďuračka (PTV Logistics) či Pavla Majerová (Makro Cash & Carry ČR). Diskusí provázela Tatiana Koššová, country manager SK společnosti Atoz Group.

Diskuse u kulatého stolu

Součástí letošního kongresu byl také oblíbený kulatý stůl HR, zaměřený na lidské zdroje s odborníky na personální problematiku v logistice a dopravě. Diskutovala se řada témat: nedostatek pracovníků, rostoucí personální náklady spojené s inflační krizí, nutnost specializace u některých profesí při současné potřebě zajistit určité činnosti pracovníky s univerzálními dovednostmi, spolupráce lidí a strojů, odlišný pohled mladých zaměstnanců na jejich kariéru a perspektivy firem a další. Kulatý stůl byl moderovaný a zahrnoval krátké prezentace, které představily určitá témata a podnítily následnou debatu. Diskusi vedl Roman Molek, managing partner společnosti Transearch International.

Novinkou letošního programu byl Kulatý stůl ESG, workshop zaměřený na manažery udržitelnosti a ESG v logistických a dopravních firmách. Organizátoři touto odpolední sekcí reagovali na nové požadavky v oblasti ESG, kdy se nefinanční reporting týká všech velkých podniků a v budoucnu ovlivní i některé malé a střední podniky. Workshop měl formu kulatého stolu, kde zasedli odborníci na ESG. Během setkání probíhaly stručné prezentace, které nastartovaly diskusi mezi přítomnými odborníky. Moderátorem byl David Janků, reporting konzultant v poradenské společnosti Frank Bold Advisory.

Mít na to být zodpovědný

Odpolední blok byl tradičně věnován ekonomickým otázkám. Úvodní řeč přednesl renomovaný ekonom Jan Švejnar, který popsal současnou ekonomickou situaci České republiky, nastínil hlavní hrozby a příležitosti a zhodnotil fungování českého hospodářství v širším evropském i globálním kontextu.

Odpolední ekonomická sekce zahrnovala tradiční panelovou diskusi, ve které zazněly otázky jako: Jak se neschopnost české ekonomiky překonat postpandemickou krizi dotkla logistických a dopravních firem a jejich klientů? Jaký dopad mělo dlouhé období vysoké inflace na logistiku a dopravu? Jak je třeba změnit trh práce, aby ekonomika získala nové impulsy a zaměstnanci byli připraveni na budoucí výzvy? Jak požadavky vyplývající z ESG a CSRD ovlivnily podniky v logistice a dopravě po stránce finanční, regulatorní, inovační a organizační? Jsou požadavky vyplývající ze Zelené dohody pro Evropu hrozbou pro konkurenceschopnost, nebo příležitostí pro nezbytnou transformaci jednotlivých odvětví? V podtitulu se pak nesla otázka, zda budeme mít peníze na to být zodpovědní? V živé diskusi moderované Reyem Korantengem vystoupili Jan Švejnar, Vera Economou (Raiffeisenbank), Radek Špicar (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Martin Piškanin (Hopi Holding) a Blanka Havelková (České dráhy). 

Možná přijde i Fantomas

Během obědové přestávky bylo mnoho příležitostí k neformálnímu setkávání. Současně se ale konala sekce BizLOG, která představovala sérii speed-datingových setkání mezi uživateli a poskytovateli logistických služeb a produktů. Celkem se pro obchodní partnery podařilo zorganizovat více než 200 desetiminutových cílených schůzek. 

Večerní program pak byl zcela neformální záležitostí. Logistický Business Mixer nabídl všem účastníkům atraktivní program v podobě Francouzského večera s živou hudbou, Fantomasem nebo četníky ze Saint-Tropez. Více než 250 účastníků se mohlo těšit také z vybraných lahůdek mezinárodní kuchyně, ochutnávek vín či míchaných nápojů u koktejlových barů. 

Na exkurze nejen za roboty

EASTLOG by nebyl kompletní bez návštěv logistických provozů, které se odehrávají v rámci sekce Seelog. Druhý den se více než stovka zájemců rozjela do čtyř skladů po celé republice. 

K vidění byl např. nově postavený sklad knižního velkoobchodu Euromedia Group ve Stochově. Jádro skladu tvoří systém Autostore dodaný společností Element Logic. V současné době je v tomto systému uloženo 65 000 plastových beden, s možností rozšíření až na 110 000 binů. V horní části systému pracuje 90 robotů, s možností dalšího rozšíření o dalších 30 robotů. Další technologie tvoří pojízdné paletové regály od společnosti Jungheinrich, dopravníky od T.M.T. nebo skladovací věže značky Kardex. 

Robotické distribuční centrum Amazonu v Kojetíně bylo navrženo jako vícepatrová průmyslová budova. Celková plocha haly přesahuje 187 000 m², avšak půdorys zabral pouze 51 000 m². Robotické jednotky na třech patrech pomáhají zaměstnancům s každodenními úkoly a přesunují mobilní regály se zbožím. Celá budova je propojena různými technologiemi, jako jsou dopravníky, zdviže a sortery. Development měla na starosti společnost Panattoni.

Společnost SIKO Koupelny a Kuchyně původně vznikla jako malá prodejna v obci Čimelice a postupem času se rozrostla do společnosti s obratem přesahujícím pět miliard korun. Provozuje 51 prodejen v České republice a na Slovensku a její zboží je distribuováno po celé Evropě. Během exkurze byli účastníci seznámeni s historií a plány rozvoje společnosti SIKO a s logistickými výzvami, které souvisejí s rozšiřováním společnosti a potřebou zvyšovat své logistické kapacity. Součástí návštěvy byla prohlídka skladu, prodejny a muzea společnosti.

Distribuční centrum řetězce dm drogerie funguje nově v Prologis Parku Prague D1 Ostředek. Nová hala zahrnuje automatickou balicí linku s válečkovou dráhou pro balení palet a lepení etiket. Rozloha nového distribučního centra přesahuje 21 000 m2, přičemž pro zajištění energetické efektivity využívá tepelná čerpadla a je nezávislá na dodávkách plynu. Navíc jsou prostory připraveny pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Během exkurze se účastníci dozvěděli o nedávném přestěhování skladu, které probíhalo od července 2023 do 4. března 2024. Dále byli informováni o procesech, technologiích a vlastnostech nové logistické haly. 

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

 • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků